Essay Jak Sie Pisze List

CZYM JEST FOR AND AGAINST ESSAY?

Jednym z zadań na egzaminie Cambridge English: First jest napisanie rozprawki za i przeciw (for and against essay). Należy przedstawić zalety i wady danego zagadnienia oraz przedstawić rzeczowe argumenty, dzięki którym Twoja wypowiedź pisemna będzie prowadzić do konkluzji adekwatnej do tematu pracy. Pamiętaj o zachowaniu właściwej objętości pracy: 140-190 słów.

PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINU FCE JESZCZE SKUTECZNIEJ
Jeżeli przygotowujesz się do egzaminu Cambridge English: First to koniecznie sprawdź ofertę książek, które przygotują Ciebie do egzaminu FCE.
Zobacz ofertę

Poprawnie napisana rozprawka za i przeciw składa się zazwyczaj z czterech akapitów:

 1. WSTĘP – ogólne przedstawienie zagadnienia w sposób przejrzysty i przykuwający uwagę czytelnika. Możesz napisać, że istnieją dobre i złe strony pewnego zjawiska, ale nie wymieniaj ich jeszcze w pierwszym akapicie. Warto pokusić się o pytanie retoryczne, aby wzbogacić swoją wypowiedź i wzbudzić zainteresowanie osoby czytającej Twoją rozprawkę.
 2. ZALETY – wybierz 2-3 argumenty i uzasadnij je. Ciekawym rozwiązaniem jest także zastosowanie cytatu znanej osoby, który wpasowałby się idealnie w tok zapisanych przemyśleń.
 3. WADY – jak wiadomo niemal wszystko ma dwie strony medalu. Zastanów się nad cechami negatywnymi danego zagadnienia. Zapisz je i rozwiń jak w przypadku zalet.
 4. ZAKOŃCZENIE – podsumowanie uwzględniające negatywne lub pozytywne stanowisko autora. W ostatnim akapicie możesz jasno przedstawić osobiste spojrzenie na daną kwestię.

JAK NAPISAĆ DOBRĄ ROZPRAWKĘ PO ANGIELSKU? – WSKAZÓWKI

Zanim zabierzesz się do tworzenia eseju warto zapamiętać kilka zasad, dzięki którym napiszesz poprawny tekst rozprawki. Pamiętaj to nie list do przyjaciela! Wypracowanie musi być napisane w stylu formalnym. Co to oznacza w praktyce? Budujesz zdania złożone połączone odpowiednimi spójnikami (moreover, additionally), nie używasz form skróconych (don’t -> do not) i stosujesz słownictwo na poziomie B2+ (interesting -> gripping). Nie należy stosować zaimków osobowych „I – we” ponieważ wyraźnie wskazują one na opinię osoby piszącej. Zastąp je formą bezosobową, stroną bierną a także inwersją stylistyczną. Takie „wspomagacze językowe” sprawią, że rozprawka za i przeciw będzie czytelna a tym samym lepiej oceniona przez egzaminatora.

Każdy akapit powinien rozpoczynać się od tzw. topic sentence. To nic innego jak krótkie zdanie, które przedstawia ogólny zarys danego akapitu. Możesz napisać np.: „There are various benefits of using public transport.”

PRZYDATNE WYRAŻENIA, DZIĘKI KTÓRYM TWOJA ROZPRAWKA ZA I PRZECIW ODNIESIE SUKCES

1. Przytaczanie przykładów i kontrastu:

 • for example / for instance – na przykład
 • however / although – jednakże / chociaż
 • despite / in spite of – pomimo
 • on the one hand / on the other hand – z jednej strony / z drugiej strony
 • therefore / as a result / thus – zatem / tak więc
 • moreover / in addition – co więcej / ponadto
 • be in favour of / be against – być za / przeciw

2. Wymienianie argumentów:

 • in the first place – po pierwsze
 • to start with – na początek
 • firstly / secondly / thirdly – po pierwsze / drugie / trzecie
 • besides – poza tym
 • finally – na koniec

3. Prezentacja argumentów typu „for”:

 • the main advantage of … is that – główną zaletą … jest to, że
 • it is believed / said that – sądzi / mówi się, że
 • a number of people are in favour of – niektóre osoby są za …
 • another benefit is that – kolejną zaletą jest to, że
 • not only is it a great asset, but also – nie tylko jest to dużą zaletą, ale również …

4. Prezentacja argumentów typu „against”:

 • opponents point out that – przeciwnicy zwracają uwagę, że
 • however,it needs to be added that – jednakże, należy dodać, że
 • from an ethical point of view – z etycznego punktu widzenia
 • the issue is far from being solved, but – długa jeszcze droga do rozwiązania tego problemu, ale

5. Podsumowanie:

 • in conclusion – na zakończenie
 • it is clear from the above evidence that – z powyższych punktów wynika, że
 • to sum up – podsumowując
 • all in all – ogólnie rzecz biorąc
 • taking all this into consideration / account – biorąc wszystko pod uwagę
 • on balance – po namyśle

PRZYKŁAD ANGIELSKIEJ ROZPRAWKI ZA I PRZECIW

TO SHOP OR NOT TO SHOP AT WEEKENDS?

It is commonly known that doing the shopping at weekends has become very convenient these days in Poland. A great number of people go shopping on Sundays and they cannot imagine this could be different. There are those who believe that purchasing things should not take place then. Therefore, the question arises whether shops should be open at weekends or not?

This cannot be denied that there are a lot of advantages of shopping at weekends. Firstly, the one who is busy can spend long hours walking around a mall to find the best products. Additionally, one can take their friends or family and choose from various forms of entertainment. Besides, stores attract customers by holding sales at the weekend. Thus, it is a sin not to take advantage of it.

Opponents point out that there are more drawbacks of weekend shopping rather than benefits. Someone once said „the quickest way to know a woman is to go shopping with her” and this quote appears to be true in the times of consumerism. As a matter of fact, a shopping mall is treated like a meeting point and the majority of people are inclined to admit they do it just to kill time. Not only do shop assistants need to stay at work, but also they cannot spend leisure with their families. Finally, it is a vicious circle if everyone goes to commercial centres and helps this phenomenon to implant into everyday routine.

To sum up, there are different points of view whether weekend shopping is good or bad. I personally believe that shopping centres ought to be closed and there is enough time to buy items on a daily basis. Most European countries do not have problems with that so why should we?

Pobierz przykład w PDF

INNE RODZAJE ROZPRAWEK W JĘZYKU ANGIELSKIM

Teraz już wiesz jak napisać bardzo dobrą rozprawkę po angielsku. Jeśli szukasz więcej przykładów rozprawek, to koniecznie przeczytaj najnowszy wpis – Ways To Go Green Without Changing Your Lifestyle, w którym podajemy inny rodzaj rozprawki w języku angielskim tzw. rozwiązanie problemu (problem-solution essay). Poznaj więcej przydatnych słówek i gotowych zwrotów.

Rozprawka po angielsku - przydatne zwroty i słownictwo

Rozprawka jest bodaj najczęściej spotykaną formą pisemną na maturze z języka angielskiego. Jest to wypowiedź pisemna mająca na celu przedstawienie dwóch stron sytuacji, przedmiotu, zjawiska, itp. jak i własnej opinii na dany problem.

Opublikowane przez Kasia Migas

PISZ


Rozprawka jest bodaj najczęściej spotykaną formą pisemną na maturze z języka angielskiego. Jest to wypowiedź pisemna mająca na celu przedstawienie dwóch stron sytuacji, przedmiotu, zjawiska, itp. jak i własnej opinii na dany problem. To, jaki jest cel rozprawki, podyktowane jest jej rodzajem.

Na poziomie maturalnym, w języku angielskim rozróżniamy dwie podstawowe jej formy: 

Rozprawka typu opinion essay (wyrażenie swojej opinii)

W tego typu pracy autor prezentuje opinię na dany temat. Opinia powinna być poparta odpowiednimi argumentami, a jej podanie następuje na samym wstępie. Określamy w nim również temat naszej pracy. W rozwinięciu przedstawiamy naszą opinię, oraz opinię jej przeciwną. Co ważne, najlepiej jest zachować proporcję 3 : 1. Oznacza to, że przedstawiwszy opinię na określony temat, musimy przedstawić przynajmniej jeden aspekt, który ukazuje odmienny punkt widzenia. Przy innym rozłożeniu proporcji, na przykład 2 : 2, naruszylibyśmy logiczny układ pracy. W zakończeniu dokonujemy parafrazy opinii, którą przedstawiliśmy we wstępie, czyli powtarzamy ją używając innych słów.

Rozprawka typu for and against (rozprawka argumentatywna)

Rozprawka argumentatywna (for and against) jest esejem, w którym przedstawiamy argumenty za i przeciw na określony temat. We wstępie podajemy jedynie temat pracy, bez przedstawiania naszej opinii. W rozwinięciu, w obrębie kilku akapitów, przedstawiamy argumenty za i przeciw, które powinny być w zbliżonej do siebie liczbie, by zachować ich proporcje. Ważnym jest napisanie topic sentence (zdanie streszczające akapit) na wstępie do każdego akapitu. Jest to zdanie, na podstawie którego czytający już na samym początku będzie wiedział, czemu poświęcony jest akapit. Kolejnym ważnym aspektem jest zachowanie formy bezosobowej w rozwinięciu w tego rodzaju rozprawce (It is thought that... (uważa się, że) zamiast I think that...(uważam, że)) – wystrzegajmy się pisania własnej opinii przed zakończeniem pracy, gdyż w tego typu eseju powinniśmy zachować formę bezosobową. Dopiero w zakończeniu przedstawiamy własną opinię na dany temat i dokonujemy krótkiego podsumowania naszej pracy.

Należy pamiętać, że rozprawkę piszemy w stylu formalnym. Jak w każdej pracy na poziomie maturalnym, warto pamiętać o bardziej zaawansowanych strukturach gramatycznych (strona bierna, inwersja, itp.) oraz zwrotach, dzięki którym zostaniemy wyżej ocenieni. Należy również zwrócić uwagę na nieco większy limit słów, który w przypadku rozprawek wynosi zazwyczaj około 250. Nie sugerujmy się jednak podaną przez nas liczbą słów – zapoznajmy się w tym celu z poleceniem zadania, a w razie wątpliwości, zapytajmy nauczyciela.

Przydatne zwroty

Pisząc rozprawkę (esej) w języku angielskim, warto używać wyszukanych zwrotów i wyrażeń. Oto niektóre z nich:

Let us look into / examine / focus on ... – Przyjrzyjmy się ...

To begin with / start with, ... – Na wstępie ...

For starters – Na początek

It is important to mention ... – Trzeba wspomnieć ...

To support my point, ... – By wesprzeć wspomniany przeze mnie aspekt, ...

Another vital / essential / key point is ... – Kolejnym ważnym aspektem jest ...

Nevertheless, ... – Niemniej jednak ...

As ... point out – Jak sugerują ...

It is thought that ... – Uważa się, że ...

People believe that ... – Ludzie uważają, że ...

I see it as ... – Postrzegam to jako ...

It is generally perceived as ... – To ogólnie postrzegane jest jako ...

Finally, ... – Na koniec, ...

To sum up, ... – Podsumowując, ...

To wrap up, ... – Podsumowując, ...

Taking everything into consideration – Biorąc wszystko pod uwagę

Przykładowa rozprawka typu for and against

Temat: Wady i zalety procesu industrializacji (Pros and cons of industrialization)

    Industrialisation has been a hot topic ever since the Industrial Revolution took place. As its supporters and people who stand on the opposite side point out, it brings a number of advantages, but it is not short of drawbacks, either. Let us examine the issue.
    To begin with, the process of industrialisation creates a large number of job opportunities. Thanks to this, many people find jobs and, in effect, get money to live on. Yet, some point out that were it not for this phenomenon, the same people would find jobs in companies and ventures that would be created in place of industries.
    Another vital point that is very often touched upon is the fact that industry is a great source of air pollution. As researchers point out, industries are the major culprit in polluting air and little is being done in order to decrease the amount of fumes and gases that enter the atmosphere. However, others claim that if industries did not exist, people would stil live in caves and we would not have the technologies that we have at our disposal.
    Finally, industrialisation creates towns. People move in order to live near their workplaces, and this causes cities to expand. While some see it as a positive, others stand by the claim that such a phenomenon is of a detriment not only to the society, but, chiefly, to the environment.
    To sum up, as has been proved, the process of industrialisation has a number of merits, but is not devoid of cons we have to keep in mind. I myself see more positives about what seems to be a big issue, yet we have to make sure we have a full control over the process. Otherwise, the ozone layer could vanish, creating a much larger problem.

 

Nauczmy się również pisać list formalny w języku angielskim na poziomie zaawansowanym.

0 Replies to “Essay Jak Sie Pisze List”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *